Algemene of Leveringsvoorwaarden 

Van: Steigerhout Maastricht
gevestigd en kantoorhouden te: Eijsden Industrieweg 12-a 6245 HW hierna te noemen: Steigerhout Maastricht 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Steigerhout Maastricht: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.1. afnemer: een wederpartij van Steigerhout Maastricht die een natuurlijke persoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in die hoedanigheid als eindgebruiker of wederverkoper van de geleverde zaken;

1.2. consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Steigerhout Maastricht en een afnemer waarop Steigerhout Maastricht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Steigerhout Maastricht, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Steigerhout Maastricht en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen

3.1. Alle door Steigerhout Maastricht uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen.

3.2. Steigerhout Maastricht kan niet aan haar offerte c.q. Orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Steigerhout Maastricht is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 28 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Steigerhout Maastricht daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Steigerhout Maastricht anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Steigerhout Maastricht niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 4. Levering

4.1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

4.2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.3. Steigerhout Maastricht behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.

4.4. De door Steigerhout Maastricht opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

4.5. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Steigerhout Maastricht schriftelijk in gebreke te stellen en Steigerhout Maastricht een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

4.6. Steigerhout Maastricht behoudt het recht om bij de in 4.5 genoemde zaken tot ontbinding over te gaan.

4.7. Steigerhout Maastricht bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Steigerhout Maastricht kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer. 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Steigerhout Maastricht zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Steigerhout Maastricht de afnemer hierover tevoren inlichten.

5.4. In afwijking van het te deze bepaalde zal Steigerhout Maastricht geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend. 

Artikel 6. Garantie

6.1. Steigerhout Maastricht garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

6.2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en de geleverde zaken gebrek vertonen is Steigerhout Maastricht verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

6.3. Steigerhout Maastricht kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

6.4. De in 6.2 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Steigerhout Maastricht, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.5. Indien de door Steigerhout Maastricht verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

6.6. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.

6.7 De garantietermijn op de geleverde goederen bedraagt 1 jaar. 

Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten

7.1.Onverminderd het overigens in de algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Steigerhout Maastricht zicht de rechten en bevoegdheden voor die Steigerhout Maastricht toekomen op grond van de auteurswet.

7.2. Alle door Steigerhout Maastricht verstrekte stukken zoals, overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en stofstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Steigerhout Maastricht en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, anders voortvloeit.

7.3. Steigerhout Maastricht behoudt het recht de door de uitvoeringen van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Steigerhout Maastricht geleverde zaken blijven het eigendom van Steigerhout Maastricht totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Steigerhout Maastricht gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2. Door geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Steigerhout Maastricht zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen

9.1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaak geleverd is;

of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen

of indien deze ontbreken

of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 2 maanden na levering aan Steigerhout Maastricht te melden.

9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk te melden aan Steigerhout Maastricht. 

Artikel 10 Prijsverhoging

10.1. Indien Steigerhout Maastricht met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Steigerhout Maastricht niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

10.3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%. 

Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden vooraf aan de bezorging of bij levering op een door Steigerhout Maastricht aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

11.2. Indien het factuurbedrag hoger is dan € 100.00 is Steigerhout Maastricht gerechtigd van de afnemer een aanbetaling te verlangen ter hoogte van 50% van het totale verschuldigde bedrag.

11.3. Na het verstrijken van de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

11.4. In geval van faillissement of surseance van de afnemer zijn de vorderingen van Steigerhout Maastricht en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

11.5. Indien er met Steigerhout Maastricht is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschied niet binnen daarvoor gestelde termijn lid. 11.1 is Steigerhout Maastricht gerechtigd om de korting op te heffen. 

Artikel 12. Incassokosten

12.1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.

12.2. Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarders.

12.3. Indien Steigerhout Maastricht aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ook voor vergoeding in aanmerking.

12.4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien Steigerhout Maastricht aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Steigerhout Maastricht te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal €10.000

13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Steigerhout Maastricht aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.3 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

13.4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van Steigerhout Maastricht of haar ondergeschikten.

13.5. Steigerhout Maastricht bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Steigerhout Maastricht kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer. 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Steigerhout Maastricht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Steigerhout Maastricht niet in staat is haar verplichting na te komen.

14.2. Steigerhout Maastricht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Steigerhout Maastricht haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3. Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Steigerhout Maastricht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Steigerhout Maastricht niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.4 Indien Steigerhout Maastricht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft. 

Artikel 15 Geschillenbeslechting

15.1. De rechter in 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Steigerhout Maastricht bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 16. Toepasselijk rechtvaardigen

16.1. Op elke overeenkomst tussen Steigerhout Maastricht en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

17.1. Deze voorwaarden zin gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Roermond. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals de gold ten tijden van het tot stand komen van de onderhavige transactie.